*vastgesteld op 12 december 1985 (inclusief huishoudelijke reglement) *

HOOFDSTUK 1. NAAM EN DOEL Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: ‘Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap’.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Artikel 2

 1. Doelstellingen: a. Bieden van een wetenschappelijk forum op het terrein van de volksgezondheid voor diverse disciplines. b. Stimuleren van onderzoek met betrekking tot volksgezondheidsproblemen. c. Onder de aandacht brengen van actuele problemen op het terrein van de volksgezondheid.
 2. De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door: a. Organiseren van congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten. b. Instellen van werkgroepen met deelnemers van diverse disciplines ter bestudering van volksgezondheidsproblemen. c. Het (doen) uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift. d. Het aanwenden van alle andere nuttige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk worden geacht.

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

HOOFDSTUK 2. LEDEN EN DOMATEURS Artikel 4

 1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
 2. Als leden worden aangenomen, personen met belangstelling voor een wetenschappelijke benadering van volksgezondheidsvraagstukken.
 3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5 Donateurs zijn natuurlijke en/of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse door de Algemene Vergadering vast te stellen minimum bijdrage en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Zij ontvangen vergaderstukken en eventuele publicaties der vereniging op dezelfde wijze als de leden.

Artikel 6

 1. Gewone leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de Algemene Vergadering.
 2. Donateurs hebben geen andere rechten en plichten dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie of bijdrage te verlenen.

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt door: a. de dood van het lid; b. opzegging van het lid; c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; en d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of- besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.
 3. Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een besluit van de Algemene Vergadering. genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

HOOFDSTUK 3 BESTUUR Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste elf stemgerechtigde leden. De benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering uit de leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Indien het aantal bestuursleden onder het minimum daalt blijft het bestuur bevoegd.
 2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden als zodanig gekozen en vormen het Dagelijks Bestuur, andere functies worden door het bestuur verdeeld.
 3. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen door het bestuur, alsmede door tenminste tien leden.

Artikel 9

 1. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn éénmaal terstond herkiesbaar.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. het bedanken van het bestuurslid zelf.
 3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 10

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is, of de voorzitter zulks wenst of tenminste één ander bestuurslid dit wenst.
 2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn.
 3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 4. Indien stemmen staken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 11

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur in zijn geheel alswel twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 3. Het dagelijkse bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

HOOFDSTUK 4. VERGADERINGEN Artikel 12

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigsjaar, wordt een algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde de vaststelling van het jaarverslag, de rekening en verantwoording en de begroting.
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 13. In dit geval kiest de vergadering haar eigen voorzitter.

Artikel 13

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt mondeling of schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt minstens zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Alle gewone leden, ereleden en donateurs hebben toegang tot de Algemene Vergadering en mogen aan de discussies deelnemen.

Artikel 14

 1. In vergaderingen en bijeenkomsten hebben alle gewone en ereleden stemrecht.
 2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Bij staking van stemmen over een voorstel dat niet personen raakt, beslist de stem van de voorzitter.
 4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie. Indien bij een verkiezen van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats, tussen de twee personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

SLOTBEPALINGEN Artikel 15

 1. Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht en hetwelk geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de statuten of de wet.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de ledenvergadering. De tekst daarvan moet letterlijk met de eventuele toelichting tenminste één week voor deze vergadering aan de afzonderlijke leden worden voorgelegd. Artikel 16
 3. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering waartoe is opgeroepen, met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De oproeping tot een zodanige vergadering alsmede een opgave van de voor te stellen wijzigingen, dient tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden ter kennis worden gebracht.
 4. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 17

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde artikelen neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden.

Artikel 18

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten wanneer met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van deze statuten tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen op een daartoe belegde Algemene Vergadering voor dit voorstel wordt uitgebracht.
 2. Bij ontbinding der vereniging zal een eventueel batig saldo en/of aanwezige andere zaken worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. Het op het ogenblik van ontbinding zitting hebbende bestuur is met de afwikkeling van de vereffening belast.

Artikel 19

 1. In alle gevallen waarin door de statuten en het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien of waarin omtrent de bedoeling of de omvang van het bepaalde twijfel rijst, beslist het bestuur.
 2. Bij gebleken leemten doet het bestuur zo spoedig mogelijk een voorstel om daarin te voorzien. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap, zoals vastgesteld op 20 november 1986

HOOFDSTUK 1. VAN DE LEDEN Artikel 1 De jaarlijkse contributie der leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zolang dit besluit niet gewijzigd is, blijft de contributie ook voor volgende jaren van kracht.

Artikel 2 De contributie van donateurs wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Deze contributie kan nimmer lager zijn dan die der leden.

Artikel 3

 1. Alle contributies zijn jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd.
 2. De betaling der verschuldigde contributies dient te geschieden voor één maart door storting of overschrijving op de postgirorekening van de penningmeester of op anders door het bestuur vast te stellen wijze.
 3. Over de op één maart nog niet betaalde contributie wordt gedisponeerd onder bijberekening der kosten.
 4. Het bestuur kan bij in gebreke blijven der betaling op één mei of het niet meer voldoen aan de lidmaatschapseisen genoemd in de statuten, het lidmaatschap opzeggen met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging gebeurt schriftelijk.
 5. Het bestuur is bevoegd in naar zijn mening daarvoor in aanmerking komende buitengewone gevallen afwijkingen van de geldende contributie-regelingen toe te staan.
 6. Bij tussentijdse toetreding kan het bestuur bepalen, dat het bedrag der contributie voor het lopende jaar naar evenredigheid wordt verminderd, mits de nog te maken kosten naar zijn mening gedekt zijn door het verminderde bedrag.
 7. Ten aanzien van nieuw-aangenomen leden worden de termijnen genoemd In het tweede en derde, respectievelijk vierde lid vervangen door: binnen twee, respectievelijk vier maanden na de definitieve aanneming als lid.
 8. Royement van een lid kan plaatsvinden wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 9. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot royement, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 10. Binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van een besluit tot royement staat aan de betrokkene beroep open bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 4

 1. Opzegging van enig lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan de secretaris.
 2. Bij opzegging van enig lidmaatschap is de contributie van het lopende jaar verschuldigd, en indien de opzegging na dertig november geschiedt, ook die van het volgende jaar.
 3. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op donateurs.

HOOFDSTUK 2. VAN HET BESTUUR Artikel 5

 1. Door de algemene vergadering uit de leden gekozen bestuursleden hebben minimaal 2 jaar zitting.
 2. Een aftredend lid is éénmaal direct herkiesbaar.

Artikel 6

 1. De bestuursleden komen in vergadering bijeen, zo dikwijls dit door de voorzitter of tenminste drie andere leden van het bestuur nodig wordt geacht.
 2. Zij kunnen in dit geval aanspraak maken op vergoeding van reis- en verblijfkosten uit de kas der vereniging.
 3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen; een voorstel wordt daartoe aan alle bestuursleden toegezonden en geldt als aangenomen, als alle bestuursleden zich daarover hebben geuit, de meerderheid zich daarvoor heeft verklaard en geen hunner zich tegen de wijze van besluiten heeft verzet.

Artikel 7

 1. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. Bij de samenstelling wordt gestreeft naar vertegenwoordiging van de verschillende disciplines van de vereniging.
 2. Het dagelijks bestuur komt bijeen zo dikwijls het door de voorzitter of twee anderen zijner leden nodig wordt geacht.
 3. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en heeft de dagelijkse leiding van de vereniging. Het dagelijks bestuur doet aan het bestuur verslag van zijn activiteiten.

Artikel 8 De voorzitter leidt alle vergaderingen en belegt, na overleg met de andere bestuursleden, de jaarlijkse algemene vergadering, zo nodig buitengewone algemene vergaderingen, waartoe hij ingevolge de statuten verplicht is.

Artikel 9 De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij ziekte of ontstentenis, in de vervanging van secretaris of penningmeester wordt door het bestuur voorzien.

Artikel 10 De secretaris houdt de notulen, voert de correspondentie, zorgt voor de redactie van alle van de vereniging uitgaande stukken, stelt het jaarlijks verslag op en bewaart het archief.

 1. Hij draagt zorg, dat de penningmeester steeds op de hoogte is van de namen en adressen van de leden.

Artikel 11

 1. De penningmeester voert het geldelijk beheer van de vereniging en doet daarvan rekening en verantwoording in de algemene vergadering.
 2. In overleg met de overige leden van het bestuur draagt de penningmeester zorg, dat de geldmiddelen der vereniging, die niet noodzakelijk zijn voor de lopende uitgaven der vereniging, op door het bestuur te bepalen wijze worden belegd.

Artikel 12

 1. Secretaris en penningmeester zijn bevoegd zich met toestemming van het bestuur van betaalde assistentie te voorzien.

HOOFDSTUK 3 VAN DE VERGADERINGEN Artikel 13

 1. Voor algemene vergaderingen worden de leden minstens één week van tevoren door de secretaris schriftelijk opgeroepen, met mededeling van tijd en plaats der vergadering en de te behandelen onderwerpen.
 2. Onderwerpen, die niet op de convocatie zijn vermeld, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij door het bestuur urgent worden verklaard.

Artikel 14

 1. De verkiezing van bestuursleden heeft plaats op een algemene vergadering. De gekozen bestuursleden treden onmiddellijk in functie.
 2. De namen van de kandidaten die het bestuur stelt voor verkiezing of herkiezing tot lid van het bestuur, dienen op de convocatie vermeld te zijn. Deze convocatie dient minstens tien dagen voor de algemene vergadering aan de leden verzonden te zijn. Aan de leden wordt de gelegenheid geboden om de voordrachten van het bestuur aan te vullen met tegenkandidaten.
 3. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 leden gesteld worden. Hun namen dienen voor het begin van de algemene vergadering bij de secretaris ingediend te zijn.
 4. Over personen wordt schriftelijk met gesloten briefjes gestemd, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering tot een andere wijze van stemmen besluit-, over zaken wordt mondeling gestemd.
 5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.
 6. Bij staking der stemmen over zaken heeft de voorzitter een beslissende stem.
 7. Verkiezingen geschieden met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Verkrijgen bij de herstemming de kandidaten een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 15

 1. In een jaarlijkse algemene vergadering worden door de secretaris en de penningmeester hun verslagen uitgebracht.
 2. Door twee leden, door de algemene vergadering aan te wijzen, wordt de rekening en verantwoording van de penningmeester nagezien. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van de penningmeester en van het verslag van de secretaris door de algemene vergadering déchargeert de penningmeester voor zijn beheer en het bestuur voor zijn gevoerde beleid.

Artikel 16

 1. De leden hebben het recht van introductie tot het wetenschappelijk gedeelte der vergadering.
 2. Het bestuur kan niet-leden uitnodigen lezingen te houden of onderwerpen in te leiden.

SLOTBEPALING Artikel 17 Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan worden besloten met meerderheid van uitgebrachte stammen in een algemene vergadering, mits het voorstel tot deze wijziging op de agenda voorkomt.