Uitgangspunten

Het standpunt met betrekking tot de volksgezondheid dient gebaseerd te zijn op wetenschappelijke kennis en/of inzichten. Daarnaast kan het gaan om een opinie die wordt gedragen vanuit de leden.

Bij een eerste verkenning kwamen wij uit op een eindproduct waarvan de zwaarte en het karakter de kanalen ter verspreiding bepaalt. Hierbij wordt aan een ‘standpunt’ een grotere zwaarte toegekend waarbij de vragen ‘waarover’ en ‘waarom’ bepaalt welke methoden worden gebruikt ter vaststelling van de inhoud (bronnen als literatuur, ledenraadpleging, overleg netwerkpartners of berichten in de media). Dit leidt vervolgens tot een keuze van de geëigende kanalen.

Promotie

 • Doelgroep afhankelijk van het onderwerp, maar kan bestaan uit:
  1. (Public Health) werkers en – professionals
  2. beleidsmakers
  3. wetenschappelijk onderzoekers PH
  4. ‘publieke opinie’
  5. cliënten- en patiëntenorganisaties
  6. ‘commercie’
 • Meerwaarde: voor de doelgroepen 1 – 3 gaat het dan om een verhogen van de kwaliteit van handelen; voor de doelgroepen 4 en 5 over kennisvermeerdering op basis waarvan het handelen verder kan worden gestuurd.
 • Boodschap: legitimatie vanuit
  1. leden
  2. vanuit netwerk
  3. vanuit het bestuur van V&W In het geval er sprake is van een standpunt of opinie die door leden of (contacten uit) het netwerk wordt aangedragen zal er controle plaatsvinden door het bestuur: strookt de opinie of het standpunt met de lijnen zoals door het bestuur uitgezet. Als standpunt of opinie voortkomt uit een of meer bestuurleden kán controle plaatsvinden maar kan dit ook worden uitgedragen vanuit de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur.

Essentie is dat de opinie of het standpunt meerwaarde heeft vanwege het feit dat het (meestal) gedragen wordt door de ‘achterban’.

 • Onderscheidend vermogen: enige vereniging/groep die zich kan beroepen op een door leden gedragen standpunt dat gebaseerd is op meest recente wetenschappelijke inzichten

Promotie: middelen en kanalen (onder meer ingedeeld volgens acquisitieprincipes)

 • netwerken (‘warme lobby’)
 • TSG en andere media (waaronder al dan niet wetenschappelijke tijdschriften en kranten)
 • eigen website en websites van andere stakeholders, geïnteresseerden, etc.
 • via de eigen leden onder de aandacht brengen (‘koude lobby’)

Plaats

 • waar: zie ‘kanalen’
 • klanten: zie ‘kanalen’ en ‘doelgroepen’
 • door wie: (bestuurs)leden van de Vereniging
 • concurrenten: zijn de stakeholders en belanghebbenden in de doelgroep die nadeel kunnen ondervinden van het ingenomen standpunt Prijs: sterk afhankelijk van type standpunt en beoogde resultaat
 • directe kosten: reiskosten, drukwerk en porto
 • indirecte kosten: idem + loonkosten
 • verdienmodel: is in wezen niet van toepassing tenzij het standpunt gevraagd wordt door een betalende opdrachtgever
 • prijs per eenheid: op voorhand niet te bepalen

Personen

 • hoeveel menskracht: afhankelijk van standpunt – in ieder geval één bestuurslid V&W en een klein aantal leden
 • kenmerken betrokkenen: o kennis van en betrokken bij onderwerp standpunt o voldoende wetenschappelijke achtergrond aanwezig o bereid tot investeren van vrije tijd

 • waar zitten deze mensen: o wat betreft de uitvoerenden door het gehele land, in bijzondere gevallen ook in het buitenland o wat betreft degenen die de informatie aanleveren zowel in binnen- als buitenland

 • afnemer: kan opdrachtgever zijn maar ook leden van de Vereniging, en anderen zoals in de doelgroep beschreven
 • aantal afnemers: in ieder geval de leden van de Vereniging. Voor het overige is dit afhankelijk van het standpunt.

Dike van de Mheen en Auke Wiegersma, 12 juni 2010, ‘Bitter en Zoet’