3 februari 2017

Oproep kandidaten Volksgezondheidsprijs 2016

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent nog één keer de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1500 te besteden aan studiereis en/of congresbezoek. De Volksgezondheidsprijs gaat gepaard met een korte plenaire presentatie van het onderzoek op het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid én bespreking in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG). Uitreiking en presentatie vinden plaats tijdens het avondprogramma van het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid (www.ncvgz.nl) op 12  april 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Stukken kunnen tot uiterlijk 12 maart 2016 ingestuurd worden.


Beoordeling van de stukken

Bij de beoordeling van de kandidaten let de jury op de kwaliteit en toepasbaarheid van reeds verricht werk. Daarbij wordt gedacht aan een proefschrift of een aantal publicaties met originele onderzoeksresultaten verschenen in de afgelopen twee jaar. Kandidaatstelling kan langs twee verschillende wegen plaatsvinden: op voordracht of direct. Bij beide manieren dient schriftelijk te worden gemotiveerd waarom de kandidaat in aanmerking komt/denkt te komen voor de prijs. Bij kandidaatstelling (ook bij beide manieren) dient het proefschrift of een aantal gedurende de laatste 2 jaren verschenen artikelen van de kandidaat meegestuurd te worden. Daarbij kunnen ook inmiddels voor publicatie geaccepteerde manuscripten worden ingezonden. In beide gevallen dient een lijst van publicaties van de kandidaat te worden bijgevoegd waarop de afzender heeft aangegeven welke publicatie hij/zij het beste vindt.           

Let op:

Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21 november 2016

Verslag Algemene Ledenvergadering V&W

28 oktober 2016, 10.-11.30 uur

  1. Opening en welkomstwoord door Ien van de Goor, voorzitter V&W.
  2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  3. Inleiding en overzicht

Inleiding

Al enige jaren kampt V&W met een teruglopend ledenbestand met grote gevolgen voor de belangrijkste taak van V&W, namelijk het uitgeven van het wetenschappelijke tijdschrift TSG. De financiering daarvan was de afgelopen jaren onder grote druk komen te staan, mede doordat enkele jaren geleden een belangrijke ondersteunende financieringsbron vanuit ZonMw was komen te vervallen. Na diverse pogingen om het tij te keren, o.a. door samen met andere belangrijke partijen in het PH-veld en digitaal platform te ontwikkelen waarvan TSG onderdeel zou uitmaken, is het helaas niet gelukt partijen in het veld hiervoor op één lijn te krijgen. Het DB van V&W boog zich vervolgens op haar belangrijkste taak: het veiligstellen van het enige Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift voor de Publieke Gezondheid, TSG. Het DB is erin geslaagd uitgever Bohn, Stafleu en Van Loghum (BSL, onderdeel Springer BV) bereid te vinden om TSG over te nemen. Daarbij zijn belangrijke voorwaarden meegenomen zoals het in standhouden van een onafhankelijke redactie en het op hetzelfde (lage) peil houden van de abonnementsgelden (voor de huidige leden van V&W). Met het overdragen van TSG aan BSL houdt ook de belangrijkste activiteit van V&W op te bestaan. Lidmaatschap van de Vereniging was direct gekoppeld aan het abonnementsgeld voor TSG. Op basis van het voorgaande werden de leden van V&W opgeroepen te stemmen voor de ontbinding van V&W (artikel 18 van de statuten).

Overzicht

  1. Voorstel ontbinding V&W en stemming

De voorzitter legt het besluit tot opheffing van de vereniging voor. Dit voornemen werd op basis van artikel 18 van de statuten van V&W schriftelijk op 27 september 2016 aan de leden voorgelegd. Alle aanwezigen stemmen vervolgens voor de opheffing van V&W.

Praktische zaken met betrekking tot de ontbinding van V&W:

  1. Sluiting vergadering

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 12.30 uur de ALV-vergadering.